INTEGRITETSPOLICY 

Vi på Acostia Jewellery värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 


Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@acostia.se


VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.


HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter.


Acostia Jewellery behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, till exempel för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn och personnummer, kontaktuppgifter, till exempel postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, till exempel beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. 


Acostia Jewellery behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, till exempel för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn och personnummer, kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och köpinformation, till exempel uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.


Acostia Jewellery behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn, kontaktuppgifter, till exempel adress, köpinformation, till exempel köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen. 


Acostia Jewellery behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra våra produkter till exempel för att kommunicera relevant information om våra produkter och tjänster till dig, samt för marknadsföring eller erbjudanden som hör samman med våra produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av våra samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är till exempel namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation. 


HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du prenumererar på ett nyhetsbrev, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. 


Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.


MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt.

 

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. När dina personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy. 


Acostia Jewellery delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.


HUR KOMMER DU ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Acostia Jewellery genom att kontakta via de sätt som finns angivna i avsnittet Kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. 


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.


VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Acostia Jewellery behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna information och kopia av personuppgifterna. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Acostia Jewellery ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Observera att om du begär tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra en effektiv hantering av begäran samt att personuppgifterna lämnas till rätt person. 


Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 


Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Acostia Jewellery kan likväl vägra att följa en begäran om radering när personuppgifterna behandlas av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet 
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

I dessa fall tillser vi att de personuppgifter vi behandlar eller är skyldiga att lagra inte längre används för andra ändamål. 


Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Acostia Jewellerys berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 


Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingarna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och begär att vi därför inte ska radera dem.
 • Om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter kan du begära begränsning av behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl till att behandlingen upphör.
 • Om behandlingen har begränsats i enlighet med något av alternativen ovan får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. 


Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig. 


Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att eller få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland.


HUR ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER?

Acostia Jewellery använder cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla sin webbplats och för att underlätta insamling av data. Cookies är små textfiler som överförs till din enhet. Webbplatsen använder två olika typer av cookies: tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare, och varaktiga cookies som sparas till framtida besök. 


Vi använder cookies för att analysera prestanda för webbplatsen, anpassa den efter dina önskemål och för att analysera din användning av tjänsterna. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies, exempelvis för att underlätta navigeringen på webbplatsen. 


För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår cookie policy.


Du kan ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet för att hantera användningen och omfattningen av cookies. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dessa inställningar. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies.


KONTAKTA OSS

Acostia Jewellery AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559145-0928 och adressen Box 53098, 400 14 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning. Kommentarer eller frågor angående denna Integritetspolicy eller frågor angående Acostia Jewellerys behandling av dina personuppgifter kan skickas till: 


Acostia Jewellery AB 

Att: Kundtjänst  

Nääs Fabriker

Postfack 5013

448 50 Tollered

[email protected]


Integritetspolicyn uppdaterades senast 12.10.2020